Home / Gwarancja

Gwarancja

Producent pokrywa w okresie 24 m-cy od daty sprzedaży produktu koszty napraw usterek, ewidentnie spowodowanych wadami produkcyjnymi. Z gwarancji WYŁĄCZONE są żarówki i filtry oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia, które powstały wskutek błędnego montażu i wadliwej instalacji wentylacyjnej.

Gwarancja traci swoją ważność w następujących przypadkach

• Użytkowanie sprzętu w gastronomii.
• Użytkowanie sprzętu inne niż w gospodarstwie domowym.
• Użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem.
• W zdarzeniach losowych, jak: niekontrolowany skok napięcia elektrycznego, zalanie wodą, zatkanie przewodu wentylacyjnego.
• Przy naprawie przez nieautoryzowany serwis lub własnej ingerencji w urządzenie.
• Powstania widocznych uszkodzeń mechanicznych po montażu urządzenia.

Towar posiadający uszkodzenia mechaniczne, który mimo to został zamontowany, nie podlega wymianie!
Przed montażem okapu należy go rozpakować, dokonać dokładnych oględzin powierzchni oraz sprawdzić kompletność wyposażenia w celu zidentyfikowania ewentualnych uszkodzeń.
Widoczne uszkodzenia zewnętrzne reklamowane po montażu są również wyłączone z roszczeń gwarancyjnych.

Za szkody powstałe wskutek bezpośrednich lub pośrednich działań ludzi, zwierząt lub innych przedmiotów, spowodowanych niestosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji a w szczególności do uwag dotyczących instalacji, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych produktów, będących w interesie użytkownika i nie mających wpływu na stopień bezpieczeństwa i główne parametry urządzenia.

Kupujący jest zobowiązany przechowywać opakowanie i dokumenty zakupu przez cały okres gwarancyjny.

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy, od daty zakupu przez Nabywcę. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
2. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Używanie sprzętu winno się odbywać zgodnie z Instrukcją obsługi.
3. Podstawą gwaracji jest dowód zakupu.
4. Producent zapewnia bezpłatne usunięcie wad lub uszkodzeń sprzętu wynikłych z winy wytwórcy ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do naprawy. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy. Jeśli punkt serwisowy stwierdzi, iż usunięcie zgłoszonej wady można najsprawniej załatwić poprzez wymianę określonego elementu okapu na nowy, wymiana taka odbędzie się za pośrednictwem spedycji bez przyjazdu serwisanta na miejsce awarii. Wówczas Nabywca jest zobowiązany do wymiany wadliwego elementu podczas wizyty kuriera (odebrania nowego oraz wydania kurierowi uszkodzonego). Wymiana taka odbywać się będzie na koszt Gwaranta.
5. W przypadku awarii, lub uwag należy skontaktować się z serwisem firmy GLOBALO MAX dostępnym od pn-pt w godz. 9-17 pod ogólnopolskim numerem telefonu: +48 609 055 660 lub przekazać drogą e-mailową: [email protected]
6. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad, jeżeli:
– w okresie objętym gwarancją ilość dokonanych istotnych napraw przekroczy trzy i sprzęt nadal wykazuje te same wady, uniemożliwiające korzystanie z urządzenia.
– punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
7. W przypadku wymiany sprzętu na nowy (wady fabryczne) winien on być kompletny, zabezpieczony fabrycznie blokadami na czas transportu i opakowany.
8. Sprzęt nie podlega wymianie, jeżeli obniżono jego cenę z powodu wystąpienia wady (sprzęt pochodzi z wyprzedaży).
9. Gwarancją nie są objęte części szklane, plastikowe, uszkodzenia mechaniczne oraz regulacje przewidziane w instrukcji obsługi (wymiana żarówek, czy sznurów przyłączeniowych, sprawdzenie działania). Poza tym uszkodzenia powstałe na skutek:
– niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub transportu (nieczyszczony i niewłaściwie konserwowany okap nie jest podstawa do zgłaszania reklamacji).
– nieprawidłowej instalacji lub wad powstałych w wyniku nieuprawnionych ingerencji ze strony Nabywcy
– dostania się do wnętrza sprzętu płynów lub ciał obcych
– działania czynników zewnętrznych takich jak np.: uszkodzenia czy spięcia w sieci elektrycznej czy instalacji mieszkaniowej, wyładowań atmosferycznych,
– katastrofy żywiołowej i działań militarnych.
10. Użytkownik traci prawo do bezpłatnego przeprowadzenia naprawy w przypadkach: nieprawidłowego włączenia do sieci elektrycznej, zmiany koloru masy plastycznej powstałej w konsekwencji naturalnego procesu starzenia się i zużycia.
11. W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane będzie ponosił Nabywca w pełnym wymiarze.
12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi Nabywcy, będącego konsumentem w rozumieniu, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. t.j., poz. 121 z późn. zm.).